Pracuji převážně na objednávku a tento eshop není klasickým obchodem, jelikož většina produktů jsou originály (přece jen raději maluji, než edituji shop). Více produktů si prohlédnete v galerii, nebo na mém profilu na FB:

https://www.facebook.com/anastazia.ma

https://www.facebook.com/Sacred-Geometry-Anastazia-557549357630694/timeline/?ref=hl

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě a upravují práva a povinnosti smluvních stran mezi kupujícím a prodávajícím provozovatelem internetového obchodu:

 

Anastázia Matoušková
Merhautova 178, 614 00 Brno, Česká republika
IČO: 66559065, DIČ: CZ628818785
Vznik oprávnění dne 7.8.1997, zapsáno v Živnostenském rejstříku

 

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ya-su.eu, a to prostřednictvím webového rozhraní.

 

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 

1. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, nebo na základě registrace provedené na webové stránce.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

3. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu v okamžiku potvrzení platby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

2. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Merhautova 178, Brno pouze po předchozí telefonické či emailové domluvě;

3. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, pouze v rámci České republiky;

4. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedeném při potvrzení objednávky;

5. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal;

6. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému PayPal;.

7. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

8. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

9. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Tyto náklady platí pro uvedené případy podle místa doručení.

10. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího (nejpozději do 2 pracovních dnů) a sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky.

 

 

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

 

1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží na adresu uvedenou v kontaktech.

2. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (odesláno) do 14 dnů od převzetí zboží nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu.

3. Ve lhůtě 15 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno.

4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. Prodávající neodpovídá za vady vyplývající z provozu produktů, neodborného používání a údržby a škody vzniklé vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

 

 

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo) prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

2. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám.

3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

2. Obrázky uvedené u výrobků mohou mít pouze ilustrativní charakter. Tato skutečnost je prodávajícím upřesněna v popisu zboží.

3. Není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků právam České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.4.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.